Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Rhaglen Prosiect Pencampwyr y Gymraeg mewn Iechyd

BE ydi’r prosiect yma?

 • Hwyl / her / ysbrydoliaeth / gweithio mewn tîm / datblygu personol / rhwydweithio / cyflwyno newid  - a llawer mwy
 • Prosiect 6 mis i sefydlu pencampwyr y Gymraeg yn yr Ysgol.
 • Ariannwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

PAM fod angen pencampwyr y Gymraeg?

 • Polisïau iechyd yng Nghymru yn cydnabod yr angen i ddarparu ‘cynnig rhagweithiol’ o wasanaethau Cymraeg i gleifion / cleientiaid.
 • Yr ysgol yn ceisio paratoi myfyrwyr ar gyfer cynnal ymarfer o’r fath.
 • Ond angen cydweithio hefo myfyrwyr er mwyn iddyn NHW lywio’r broses.
 • Angen datblygu pencampwyr i  greu newid a lledaenu negeseuon o arfer da

PWY sy’n  rhan o’r prosiect?

 • Gwerfyl Roberts sy’n arwain y prosiect. Gwerfyl yn arwain ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws yr Ysgol ac yn awyddus i glywed barn y myfyrwyr ar sut y gallwn fynd ati i wella’r ddarpariaeth
 • Chris Burton yn ddi-gymraeg ond yn awyddus i arwain ochr academaidd/theoretig y prosiect
 • Elin Haf Davies  - siaradwr Cymraeg o’r Bala, nyrs plant, ymchwilydd, . Anturiaethwr, wedi rhwyfo a hwylio’r cefnfor - pencampwr o fri. Hel dros chwarter miliwn o bunnau ar gyfer elusennau sy’n ymchwilio i afiechydon plentyndod. Barod i rannu ei phrofiadau ynghylch beth yw bod yn bencampwr.

SUT bydd y prosiect yn cael ei redeg?

 • Recriwtio 6 myfyriwr i’r prosiect
 • Cytuno ar gynnal 6 cyfarfod dros gyfnod o 6 mis i ganolbwyntio ar wahanol agweddau o’r prosiect
 • Y cyfarfodydd yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr gydweithio gyda hwylusydd i greu gweledigaeth, datblygu sgiliau dadansoddi a chyflwyno, dysgu rhwydweithio, deall polisi, a rhoi arfer da ar waith.
 • Elin yn cynnal y ddwy sesiwn gyntaf a gwahodd siaradwyr gwadd ar gyfer y gweddill. Edrych am bobl a fydd yn ysbrydoli’r myfyrwyr yn eu gwaith.
 • Elin yn cynnig ei hun fel mentor  rhwng y sesiynau er mwyn annog y myfyrwyr i roi eu gwaith ar waith.

Fel pencampwr, BETH FYDDAI'N RHAID I MI WNEUD?

 • Cael hwyl a mwynhau!
 • Arwyddo cytundeb i fynychu 6 sesiwn datblygu a chadw mewn cysylltiad gydag Elin rhwng sesiynau
 • Rhoi gweithgareddau  ar waith fel aelod o’r tîm
 • Ymuno yn y gweithgaredd awyr agored ar ddiwedd y prosiect

Fel pencampwr, BETH SYDD I MI yn y prosiect?

 • Cyfle i fwynhau a chael hwyl 
 • Dysgu sgiliau / gwybodaeth newydd
 • Ehangu rhwydweithiau personol 
 • Dod i adnabod fy hun yn well
 • Profiad o gydweithio hefo myfyrwyr eraill tu allan i’m carfan arferol
 • Mentora gan bencampwr profiadol
 • Tystiolaeth ar gyfer gwobr cyflogadwyedd Prifysgol Bangor
 • Cryfhau CV

Am fanylion pellach, cysylltwch â Gwerfyl Roberts
E-bost: gwerfyl.w.roberts@bangor.ac.uk
 Ffôn: 01248 38 3165

Site footer