Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ein Prosiect

Beth yw bwriad y prosiect?

Bwriad y prosiect yw sefydlu pencampwyr y Gymraeg ymysg myfyrwyr nyrsio'r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, Prifysgol Bangor a fydd yn codi proffil ac effaith materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg o fewn gwasanaethau iechyd ar draws Cymru.

Pam fod angen codi proffil y Gymraeg o fewn gwasanaethau iechyd?

Oherwydd statws isel y Gymraeg ar hyd y canrifoedd, mae gwasanaethau iechyd yng Nghymru wedi tueddi gyflwyno eu darpariaeth yn bennaf drwy'r Saesneg. Ond mae gofal ar sail yr unigolyn bellach yn ganolbwynt gwasanaethau gofal iechyd, gan roi ffocws cynyddol ar anghenion penodol y claf neu'r defnyddiwr yn hytrach nag anghenion y cyrff sy'n darparu'r gofal. Mae iaith a diwylliant yn rhan annatod o'r unigolyn; mae'n fodd i ni fynegi ein hunain yn effeithiol ac uniaethai ag eraill. Does dim syndod felly bod ymchwil fyd-eang yn dangos fod bodloni anghenion iaith defnyddwyr yn gwella ansawdd y gofal a gynigir. Am hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gryfhau'r ddarpariaeth Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Beth yw pencampwr?

Pencampwr yw unigolyn ar unrhyw lefel o'r sefydliad sydd yn fedrus i gychwyn, hwyluso, a gweithredu newid. Mae Titler (2008) yn disgrifio pencampwyr yn y maes clinigol fel:

 '...practitioners who are expert clinicians, passionate about the innovation, committed to improving quality of care, and have a positive working relationship with others. They circulate information, encourage peers to adopt the innovation, arrange demonstrations, and orient staff to the innovation. The change champion believes in an idea; will not take "no" for an answer; is undaunted by insults and rebuffs; and, above all, persists.' (tud  188)

Mae Mwy na Geiriau, Fframwaith Strategol y Llywodraeth ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol, yn nodi pa mor bwysig yw creu arweinwyr a fydd yn meithrin ethos cefnogol o fewn sefydliadau, fel  bod siaradwyr Cymraeg yn derbyn gwasanaethau ieithyddol sensitif fel rhan naturiol o'u gofal.

Pam fod angen pencampwyr ymysg myfyrwyr?

Mae Cynllun Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (2012) yn pwysleisio pa mor bwysig yw gweithio gyda myfyrwyr mewn partneriaeth. Yn unol â hyn, mae'r prosiect hwn yn mabwysiadu dull cynhyrchu ar y cyd er mwyn ymgysylltu â myfyrwyr a'u datblygu fel pencampwyr y Gymraeg o fewn nyrsio a gofal iechyd yn gynnar yn ystod eu gyrfa.

Beth yw'r manteision o fod yn bencampwr?

Mae gan y prosiect bwysigrwydd strategol i Brifysgol Bangor a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru o safbwynt sefydlu'r  Gymraeg mewn rhaglenni nyrsio. O gymryd rhan yn y prosiect, caiff  y myfyrwyr gyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau unigryw. Bydd y rhain yn gysylltiedig â Chynllun Cyflogadwyedd Bangor a fframweithiau ar gyfer datblygiad proffesiynol o fewn nyrsio.

Beth yw'r cysylltiad gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

Ariannir y prosiect gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r Coleg yn cydnabod y galw sylweddol a chynyddol ym maes gofal iechyd am ymarferwyr sy'n medru'r Gymraeg, ac sy'n hyderus i ddelio â chleifion yn Gymraeg. Am hynny mae'n buddsoddi mewn datblygu addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg ym maes iechyd ac yn awyddus i gyfrannu tuag at ddatblygu capasiti ar gyfer arweinyddiaeth broffesiynol a fydd yn codi proffil ac effaith materion sy'n ymwneud â'r Gymraeg o fewn gwasanaethau iechyd ar draws Cymru.

Pa mor hir yw rhaglen y pencampwr?

Rhaglen 6 mis (rhan amser) yw hon.  Cynhelir 6 sesiwn datblygu i gyd er mwyn cyflwyno sylfeini'r rhaglen i'r myfyrwyr ac adeiladu arweinyddiaeth drawsnewidiol. Gweler Rhaglen y Prosiect am fanylion pellach.

Faint o bencampwyr caiff eu datblygu fel rhan o'r rhaglen?

Mae gennym yr adnoddau i fedru recriwtio 6 pencampwr i'r prosiect hwn.

Pa gefnogaeth fydd ar gael?

Caiff sesiynau datblygu eu hymgorffori i mewn i raglenni academaidd cyfredol myfyrwyr. Bydd y rhain yn cael eu hwyluso gan siaradwyr Cymraeg a gefnogir gan arweinwyr ym Mhrifysgol Bangor, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a thu hwnt. Bydd yr hyfforddiant  a'r dysgu gweithredol  yn darparu pont rhwng y sesiynau hyn, gan annog myfyrwyr i roi eu dysgu ar waith fel grŵp cyfoedion. Yn ystod y cyfnod hwn caiff y myfyrwyr eu mentora un wrth un gan noddwr y prosiect, Elin Haf Davies, er mwyn cefnogi'r myfyrwyr i gyrraedd eu llawn botensial

Fel myfyriwr, sut gallai ymuno â'r prosiect?

Byddwn yn rhannu manylion pellach am y prosiect ar ein safle we ym mis Hydref ac yn gwahodd myfyrwyr i baratoi cais byr er mwyn cymryd rhan yn fuan wedi hynny. Rydym yn croesawu myfyrwyr iechyd ar draws ein holl raglenni, boed yn is neu'n ôl-raddedigion a chyn neu ôl-gofrestru.


 

Site footer